Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

Artikel 2 – Vervoerovereenkomst

Artikel 3 – Verplichtingen Watertaxi Hoorn

Artikel 4 – Verplichtingen Reiziger

Artikel 5 – Betaling

Artikel 6 – Beëindiging of annulering Vervoerovereenkomst

Artikel 7 – Handbagage

Artikel 8 – Verloren voorwerpen

Artikel 9 – Overmacht

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Watertaxi Hoorn

Artikel 11 – Klachten

Artikel 12 – Privacy

Artikel 13 – Veiligheid

Artikel 14 – Verhuur overeenkomst

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1 – Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Fluisterboot: het vaartuig dat Watertaxi Hoorn gebruikt ter uitvoering van de Verhuur overeenkomst Handbagage:

gemakkelijk mee te voeren draagbare dan wel met de hand verrijdbare bagage die de Reiziger op of bij zich heeft en, voor zover Watertaxi Hoorn het vervoer daarvan heeft toegestaan, andere roerende zaken van de Reiziger, met inbegrip van levende dieren

Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst aangaat met Watertaxi Hoorn Reiziger:
de persoon die ter uitvoering van de Vervoerovereenkomst door Watertaxi Hoorn wordt vervoerd Rondvaartvervoer:

rondvaart van een Reiziger (vanaf 2 t/m 12 personen) of groepen Reizigers (vanaf 12 personen) en zijn/ hun Handbagage per Watertaxi, met inbegrip van het aan en van boord gaan voor de standaardduur van een uur gerekend vanaf de watertaxisteiger waar de reiziger opstapt en/of tot een watertaxisteiger waar de reiziger afstapt

Schipper:

persoon die als werknemer van Watertaxi Hoorn, of in opdracht van Watertaxi Hoorn, de Watertaxi bedient en bestuurt

Verhuurovereenkomst:

de overeenkomst waarbij Watertaxi Hoorn (verder genoemd Verhuurder) zich jegens derden verbindt tot het verhuren van de Watertaxi en/of Fluisterboot aan derden (verder genoemd Huurder) en de Huurder zich verklaart te zullen houden aan onderhavige Algemene Voorwaarden

Vervoerovereenkomst:

de overeenkomst waarbij Watertaxi Hoorn zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van Rondvaartvervoer en/of Watertaxivervoer

Watertaxi:

het vaartuig dat Watertaxi Hoorn gebruikt ter uitvoering van de Vervoerovereenkomst en/of Verhuurovereenkomst

Watertaxi Hoorn:

De rechtspersoon Watertaxi Hoorn B.V., ingeschreven KvK te Alkmaar onder nummer 37100323, kantoorhoudend aan Schuijteskade 21, 1621 DE te Hoorn. Deze locatie geldt als opstaplocatie tenzij in de vervoers- en/of verhuurovereenkomst anders is overeengekomen

Watertaxisteiger:
iedere aanlegplaats waar een Reiziger aan en van boord van een Watertaxi kan gaan

Watertaxivervoer:

vervoer van een Reiziger en/of Groepen reizigers en zijn/hun Handbagage per Watertaxi, met inbegrip van het aan en van boord gaan van een watertaxisteiger in de Hoornse binnen- en/ of buitenhavens.

 

Artikel 2 – Vervoerovereenkomst

2.1 De Vervoerovereenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever een door Watertaxi Hoorn gedaan aanbod tot het aangaan van die overeenkomst aanvaardt

2.2 Tenzij anders overeengekomen, eindigt de Vervoerovereenkomst direct nadat de Reiziger van boord is gegaan bij de Watertaxisteiger die in het kader van de Vervoerovereenkomst als eindbestemming is overeengekomen

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Vervoerovereenkomst. Zij gelden ook voor de Reiziger die geen Opdrachtgever is, met uitzondering van de bepalingen die uitsluitend betrekking hebben op de Opdrachtgever

2.4 Watertaxi Hoorn heeft het recht om tijdens een rit tussenstops te maken, bijvoorbeeld om andere Reizigers aan boord te nemen of uit te laten stappen

2.5 Op de Vervoerovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

 

Artikel 3 – Verplichtingen Watertaxi Hoorn

3.1 Watertaxi Hoorn dient de Reiziger zorgvuldig en veilig te vervoeren.

3.2 Als Watertaxi Hoorn het Watertaxivervoer geheel of gedeeltelijk staakt, is zij verplicht de Reiziger daar spoedig over te informeren, zo mogelijk onder opgave van de redenen, de door haar te nemen maatregelen en de mogelijke duur van het oponthoud

 

Artikel 4 – Verplichtingen Reiziger

4.1 Iedere Reiziger dient de door Watertaxi Hoorn aan hem gegeven redelijke aanwijzingen of instructies op te volgen, zowel tijdens de rit als bij het aan en van boord gaan. Deze aanwijzingen of instructies kunnen ook door de Schipper namens Watertaxi Hoorn worden gegeven

4.2 Als Watertaxi Hoorn voor of tijdens de rit een bepaalde zitplaats in de Watertaxi aanwijst, is de Reiziger verplicht op die plaats te zitten

4.3 Reiziger is verplicht zich te onthouden van:

a) onbehoorlijk gedrag aan boord van de Watertaxi en/of op de Watertaxisteiger waaronder,

b) zonder daartoe beperkt te zijn, gevaarlijk gedrag, hinderen van de Schipper,

handtastelijkheden, bedreigingen, verontreiniging en beschadiging van de Watertaxi of de

Watertaxisteiger;

c) gedrag dat de goede uitvoering van de Vervoersovereenkomst bemoeilijkt of belet;

d) het gebruik van alcoholhoudende dranken aan boord van de Watertaxi, tenzij met

uitdrukkelijke toestemming van Watertaxi Hoorn;

e) het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen aan boord van de Watertaxi;

f) het gebruik van rookwaar aan boord van de Watertaxi, elektronische sigaretten en dergelijke

daaronder begrepen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Watertaxi Hoorn.

4.4 De Reiziger is verplicht aan Watertaxi Hoorn de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage aan Watertaxi Hoorn berokkent, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover een dergelijk reiziger de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. De Reiziger kan zich niet van deze aansprakelijkheid bevrijden met een beroep op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage

 

Artikel 5 – Betaling

5.1 Als tegenprestatie voor de uitvoering van de Vervoerovereenkomst is Opdrachtgever aan Watertaxi Hoorn de ritprijs verschuldigd die tevoren is overeengekomen

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet Opdrachtgever de ritprijs vóór aanvang van de rit en voor het overeengekomen aantal personen aan Watertaxi Hoorn voldoen. Watertaxi Hoorn accepteert uitsluitend betalingen in Euro’s, pin of door Watertaxi Hoorn uitgegeven cadeaubonnen

5.2.1 Door Watertaxi Hoorn uitgegeven cadeaubonnen vertegenwoordigen een waarde die gelijk is aan de ritprijs van een Rondvaart voor reizigers (2 t/m 12 personen) of groepen reizigers (vanaf 12 personen). Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contact geld. Indien na gebruik van de cadeaubon een restwaarde overblijft van twee of meerdere rondvaarten dan zal deze restwaarde (uitgedrukt in een aantal rondvaarten) door de Schipper worden aangetekend op de cadeaubon

5.3 Betalingen aan boord van de Watertaxi dienen contant of met een in Nederland geaccepteerd elektronisch betaalmiddel te worden gedaan. Contante betalingen dienen zo veel mogelijk in gepast geld te worden gedaan

5.4 Watertaxi Hoorn mag een aanbod om in munten te betalen weigeren als het aantal munten zo groot is dat het tellen daarvan naar het oordeel van Watertaxi Hoorn een te groot oponthoud veroorzaakt

5.5 In het geval waarin Watertaxi Hoorn en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de ritprijs door Watertaxi Hoorn zal worden gefactureerd is de betalingstermijn: 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum

5.6 Als de Opdrachtgever een consument is en hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is hij, nadat Watertaxi Hoorn hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan die verplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze termijn over het verschuldigde de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd. Watertaxi Hoorn heeft in dat geval ook recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, berekend met inachtneming van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

5.7 Als de Opdrachtgever in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt en hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft Watertaxi Hoorn recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, die in dat geval in afwijking van het bepaalde in artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordenvastgesteld op een bedrag ter grootte van 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,– voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gebleven factuur

 

Artikel 6 – Beëindiging of annulering Vervoerovereenkomst

6.1 Als de Reiziger zodanige hinder veroorzaakt dat in redelijkheid niet van Watertaxi Hoorn kan worden gevergd dat zij de Vervoerovereenkomst (verder) uitvoert, kan Watertaxi Hoorn de rit onmiddellijk staken, of weigeren deze uit te voeren, en zo de Vervoerovereenkomst beëindigen, zonder dat zij aan de Opdrachtgever – of als de Reiziger geen Opdrachtgever is: aan de Reiziger – enige schadevergoeding verschuldigd is. Watertaxi Hoorn kan in dat geval de Reiziger gelasten de Watertaxi bij de dichtstbijzijnde Watertaxisteiger onmiddellijk te verlaten

6.2 Bij voortijdige beëindiging van de Vervoerovereenkomst, als bedoeld in artikel 6.1, is de Opdrachtgever aan Watertaxi Hoorn de prijs voor de gehele rit tot en met de overeengekomen eindbestemming verschuldigd, onverminderd de overige rechten van Watertaxi Hoorn

6.3 De Opdrachtgever kan voor aanvang afzien van de bij Watertaxi Hoorn bestelde rit

a) Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen

b) Bij annulering van 6 weken voor vaartochtdatum is cliënt verplicht 10% van de totaalprijs te betalen

c) Bij annulering van 6 tot 2 weken voor de vaartochtdatum is cliënt verplicht 25% te betalen

d) Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de vaartochtdatum is cliënt verplicht 50% te betalen

e) Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de vaartochtdatum is cliënt verplicht 75% te betalen

f) Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de vaartochtdatum is cliënt verplicht 100% te

betalen

g) Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren

Als Watertaxi Hoorn daardoor aantoonbare schade lijdt, dient Opdrachtgever haar een redelijke schadeloosstelling te voldoen. Dit geldt ook wanneer de Reiziger niet of niet op het overeengekomen tijdstip verschijnt op de met de Watertaxi Hoorn afgesproken plaats

6.3.1 Deelannulering

a) Vermindering van het aantal passagiers of anderszins wijziging van de inhoud van de vaarovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. Een vermindering van het aantal passagiers met een maximale marge van 10% van het oorspronkelijk aantal passagiers kan tot 48 uur voorafgaand aan de vaartocht kosteloos worden aangebracht. Na verloop van voornoemde tijd geldt de laatst bekende groepsgrootte

b) Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing

c) Voor extra passagiers die niet 48 uur voorafgaand aan de vaartocht zijn aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht. De kapitein in functie beslist over het eventueel toelaten van extra passagiers indien het aantal passagiers dat op de offerte is aangegeven, wordt overschreden

6.3.2 Schade als gevolg van annulering groepen

Opdrachtgever dient in geval van annulering minder dan 48 uur van tevoren, kosten voor eventueel door Watertaxi Hoorn ingehuurd materiaal volledig te vergoeden

6.4 Als voor of tijdens de rit aan de zijde van de Reiziger omstandigheden opkomen of aanwezig blijken te zijn die Watertaxi Hoorn bij het sluiten van de Vervoerovereenkomst niet behoefde te kennen maar die, als zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Watertaxi Hoorn bevoegd de Vervoerovereenkomst op te zeggen en de Reiziger uit het voertuig te verwijderen. Deze opzegging kan worden gedaan aan de Opdrachtgever en – als de Reiziger geen Opdrachtgever is: aan

de Reiziger – en leidt tot het einde van de Vervoerovereenkomst zodra de eerste opzegging is ontvangen. Na een dergelijke opzegging zijn Watertaxi Hoorn en de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid verplicht de daardoor ontstane schade aan elkaar te vergoeden

 

Artikel 7 – Handbagage

7.1 Iedere Reiziger draagt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen Handbagage. Handbagage moet deugdelijk en veilig verpakt zijn

7.2 Watertaxi Hoorn mag het vervoer weigeren van bagage die door zijn aard (mogelijkerwijs) hinderlijk, gevaarlijk, schadelijk, vervuilend, verboden of op een andere redelijke grond niet gewenst is aan boord van een Watertaxi. De reiziger dient geweigerde bagage voor eigen rekening en risico van de Watertaxisteiger te verwijderen en daarvan verwijderd te houden

7.3 Watertaxi Hoorn is verplicht redelijke zorg aan te wenden om te voorkomen dat Handbagage verloren gaat of beschadigd wordt

 

Artikel 8 – Verloren voorwerpen

8.1 Watertaxi Hoorn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vermissing van privégoederen

8.2 De Reiziger is verplicht een door hem op de Watertaxisteiger of aan boord van de Watertaxi gevonden voorwerp of geldsom onverwijld af te geven aan Watertaxi Hoorn. Watertaxi Hoorn zal de Reiziger daar een bewijs van afgifte voor geven. De Reiziger heeft nooit een vordering tot betaling van vindersloon op Watertaxi Hoorn

8.3 Watertaxi Hoorn is bevoegd een door de Schipper of een ander gevonden en aan haar afgegeven zaak te verkopen of te vernietigen, zodra drie maanden na de dag van afgifte zijn verlopen of direct te vernietigen, als de zaak niet geschikt is voor bewaring of verkoop. Voor zaken die naar inschatting van Watertaxi Hoorn een waarde hebben van meer dan € 500,– zal Watertaxi Hoorn in dit verband een bewaartermijn van twaalf maanden in acht nemen

8.4 Indien de rechthebbende het gevonden voorwerp of de opbrengst van de verkoop daarvan opeist, mag de Watertaxi Hoorn hem het verschuldigde bewaarloon en administratiekosten in rekening brengen

 

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de Vervoerovereenkomst kan Watertaxi Hoorn niet worden toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan haar schuld en ook niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). Indien Watertaxi Hoorn de Vervoerovereenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van weersomstandigheden is dat altijd een geval van overmacht, als bedoeld in de voorgaande zin

9.2 Als Watertaxi Hoorn door overmacht de Vervoerovereenkomst niet kan uitvoeren kan zowel de Opdrachtgever als zij die overeenkomst onmiddellijk ontbinden. Watertaxi Hoorn zal in dat geval eventueel door de Opdrachtgever vooruitbetaalde bedragen zo spoedig mogelijk terugbetalen

9.3 In geval van overmacht heeft noch de Opdrachtgever noch de Reiziger recht op vergoeding, door Watertaxi Hoorn, van eventuele schade

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Watertaxi Hoorn

10.1 Watertaxi Hoorn is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de Reiziger is overkomen. Watertaxi Hoorn is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover een dergelijk vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen

10.2 De schadevergoeding die Watertaxi Hoorn in een geval als bedoeld in artikel 10.1, eerste volzin, mogelijk verschuldigd is steeds a.) beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, voor zover van toepassing vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat niet ten laste van de verzekeraar komt of b.) als om enigerlei reden geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, beperkt tot een maximumbedrag van € 50.000,– per Reiziger met een maximum van € 500.000,– per gebeurtenis

10.3 Watertaxi Hoorn is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van de Handbagage, voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en is veroorzaakt:

a) door een aan Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van Watertaxi Hoorn komt; of

b) door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover een dergelijk vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Watertaxi Hoorn mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van Handbagage is beperkt tot een bedrag van € 1.500,– per Reiziger

10.4 Watertaxi Hoorn is in geen geval aansprakelijk voor schade die een Reiziger lijdt tijdens of als gevolg van zijn verblijf op de Watertaxisteiger, daaronder begrepen de loopbrug die de Watertaxisteiger met de vaste wal verbindt

 

Artikel 11 – Klachten

11.1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk (e-mail) bij Watertaxi Hoorn te worden ingediend

11.2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de rondvaart worden niet in behandeling genomen. Desgewenst kan de cliënt een klachtenformulier aan de gids of schipper van dienst vragen

11.3. In afwijking van het in voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct op het moment zelf en expliciet aan het personeel dat de catering verzorgd gedaan te worden

 

Artikel 12 – Privacy

Watertaxi Hoorn legt gegevens van cliënten vast; met name email adressen worden opgenomen in een adressenbestand. Dit bestand kan gebruikt worden voor het communiceren van acties, arrangementen, etc., via email. Watertaxi Hoorn handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en cliënt gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien cliënt dit niet wenst kan hij dit schriftelijk aan Watertaxi Hoorn doorgeven. Indien cliënt niet aangeeft dat vastlegging van gegevens niet gewenst is gaat Watertaxi Hoorn ervan uit dat cliënt akkoord is met het vastleggen van de gegevens

 

Artikel 13 – Veiligheid

13.1 Cliënt moet te allen tijde de aanwijzingen van Schipper opvolgen

13.2. Indien aanwijzingen niet worden opgevolgd heeft de Schipper van dienst of medewerkers van Watertaxi Hoorn het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op vermindering van het in de overeenkomst vermelde bedrag

13.3. Indien personen meevaren die niet kunnen zwemmen dient dit voor de afvaart gemeld te worden. Kinderen jonger dan 6 jaar en personen die niet kunnen zwemmen zijn verplicht te allen tijde een zwemvest aan boord te dragen

13.4. Indien meer personen dan vooraf opgegeven willen meevaren met een groepsvaart kan de schipper, indien het maximumaantal toegestane passagiers op de boot wordt overschreden, het surplus weigeren en/of tot het vervoer hiervan in overleg met Opdrachtgever een extra vaartuig inhuren waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorbelast

 

Artikel 14 – Verhuur overeenkomst

14.1 Bij de aanvang van de huurperiode zal verhuurder het verhuurde aan huurder leveren. Het zal in goede staat verkeren en zal tot het gebruik waarvoor het bestemd is kunnen dienen. De verhuurder zal voor vertrek altijd controleren of het inventaris compleet is

14.2 Huurder zal het gehuurde als een goede huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming gebruiken. Huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Huurder zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel, noch gedeeltelijk

14.3 Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde op de overeengekomen tijd en plaats aan verhuurder overdragen in dezelfde staat waarin hij het heeft ontvangen

14.4 Voor het beschadigen van het gehuurde of inventaris dan wel het zoekraken hiervan is de Huurder verplicht alle kosten te vergoeden die redelijkerwijs nodig zijn om de schade te herstellen en/of het zoekgeraakte inventaris opnieuw aan te schaffen

14.5 Tenzij sprake is van schade of verlies als bedoeld in 14.6, zijn de kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken voor rekening van verhuurder. Huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties altijd toestemming nodig van de verhuurder. Door verhuurder toegestemde reparaties zal verhuurder terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overlegd

14.6 Huurder is aansprakelijk voor enige schade die door hem en/of door een van de medeopvarenden is toegebracht aan derden gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft, onverminderd het bepaalde in 14.5, tenzij huurder kan aantonen dat schade niet door hem of één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt

14.6 Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde voor zover niet gedekt door verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft, onverminderd het bepaalde in 14.5, tenzij huurder kan aantonen dat schade en verlies niet door hem of één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privégoederen

14.7 Huurder zal elk feit waaruit schade voortvloeit, dat de verzekeraar mogelijkerwijs moet weten, onmiddellijk aan verhuurder meedelen. Huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder

14.8 Huurder kan, indien de verhuurder zijn verplichtingen t.g.v. dit contract niet nakomt, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen; verhuurder is er niet aan gehouden reeds betaalde bedragen terug te betalen

14.9 Huurder is in gebreke gebleven als hij de huur niet op de vervaldata voldaan heeft of zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en/of schadevergoeding vorderen kan de verhuurder zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk tot zich nemen

14.10 Indien het gehuurde later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats is teruggebracht kan de verhuurder schadevergoeding als gevolg van hierdoor gederfde inkomsten vorderen of de huurder de extra huurtijd in rekening brengen

14.11 De verhuurder heeft als eigenaar ten alle tijde het recht, zonder opgaaf van redenen het huurcontract eenzijdig te ontbinden. Restitutie van eventueel door huurder vooraf betaalde kosten zal in overleg tussen Verhuurder en Huurder plaatsvinden

14.12. Maximaal aantal personen in het verhuurde vaartuig: Watertaxi (12 personen) / Fluisterboot (8 personen)

14.13 De minimum leeftijd van huurder is 18 jaar, met uitzondering van de sloepen. Hierbij is de minimum leeftijd 21 jaar. Legitimatie geschiedt door middel van een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of bromfietsrijbewijs (cat. AM)

14.14 Kosten die direct verband houden met het gebruik van het gehuurde zoals haven-, brug-, kade- , sluis- en liggelden zijn voor rekening van de huurder

14.15. Indien het gehuurde door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het gehuurde in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond

14.16 Het is de huurder niet toegestaan met het gehuurde deel te nemen aan wedstrijden en/of andere vaartuigen te slepen

14.17 Het is niet toegestaan om in het gehuurde voedsel of dranken te bereiden middels een warmtebron

14.18 Bij terugkomst op het kantoor van Watertaxi Hoorn dient het gehuurde bezemschoon te worden ingeleverd

14.19 Bij het huren van de Watertaxi en/of Fluisterboot dient € 250,- borg contant te worden betaald. Deze borg ontvangt u retour nadat u de sloep hebt ingeleverd en deze is gecontroleerd op schade of ontbrekend inventaris door de verhuurder. De borg wordt niet verrekend met de huurprijs

14.20 Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze Verhuurovereenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

15.2 Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland